PRESSMEDDELANDE

I en omfattande randomiserad multicenterstudie, som publicerats i den renommerade tidskriften Journal of Medical Internet Research, JMIR, har två patientgrupper vid rehabilitering efter hjärtinfarkt (sekundärprevention) jämförts; ena gruppen fick sedvanlig uppföljning, den andra fick tillgång till den digitala patientapplikationen LifePod. Gruppen som fick tillgång till digital uppföljning förbättrade både sitt blodtryck och visade positiva effekter på kostvanor efter hjärtinfarkt. Patienter som använde LifePod sänkte sitt blodtryck med 11,3 mmHg, vilket kan motsvara 20% lägre risk för framtida kardiovaskulära händelser som hjärtinfarkt och stroke.

Den kliniska studien omfattade totalt 150 patienter och pågick i 6 månader där 101 patienter lottades till interventionsgruppen och 49 patienter till kontrollgruppen. Forskningsstudien genomfördes på hjärtmottagningar på Universitetssjukhusen i Lund, Malmö och Umeå.

– Resultaten pekar på potentialen i att erbjuda alternativa metoder för att uppnå bättre måluppfyllelse i hjärtrehabiliterings-programmet, kommenterar Margrét Leósdóttir, forskningsledare och överläkare i kardiologi på Skånes Universitetssjukhus. Att använda digitala hjälpmedel efter hjärtinfarkt är ett spännande alternativ, då det kan ge positiva effekter på hantering av riskfaktorerna såsom blodtryck, kost, rökning och fysisk aktivitet samt öka effektiviteten i vården. Sammantaget kan man säga att studieresultaten stödjer vidare utveckling av eHälsa inom hjärtrehabiliteringen, säger hon.

Dödlighet i samband med hjärtinfarkt har gått ner de senaste decennierna. Däremot finns ett ökat antal överlevare som behöver stöd och hjälp med beteendeförändringar för att inte drabbas av ytterligare kardiovaskulära händelser. Det var överraskande att se sekundära utfall som innebär positiva ändringar i blodtryck, blodfetter och levnadsvanor. Man såg en större sänkning av blodtrycksvärden i interventionsgruppen efter sex till tio veckor jämfört med gruppen som enbart erhöll sedvanlig vård. Interventionsgruppen hade också bättre själv-rapporterade kostvanor, dvs de åt mer fisk och mer frukt jämfört med kontroll-gruppen.

– Vi såg skillnader i blodtrycket mellan interventions- och kontrollgruppen. En möjlig anledning till de förbättrade blodtrycksvärdena är större följsamhet till blodtryckssänkande mediciner, säger Halldóra Ögmundsdóttir Michelsen, specialistläkare och förstaförfattare till studien. Ökat patientengagemang och egenansvar skulle också kunna förklara de observerade skillnaderna, fortsätter hon.

Det digitala verktyget LifePod består av två delar, ett beslutsstödsystem för vården och en individanpassad patientapplikation för patienten. Patienter och deras anhöriga har uttryckt att användningen av LifePod bidrar till en trygghetskänsla, då de vet att de rapporterade värden granskas regelbundet av vårdgivaren.

Det är vårdgivaren som bestämmer vilka parametrar som ska följas och individuella gränser sätts för varje användare. Patienter upplever mer frihet och trygghet medan vården följer sina patienter på distans och får en närmare relation till sina patienter. Insamling av patientdata gör att man får bättre beslutsunderlag vid fysiska möten, man kan följa förändringar över tid och agera proaktivt.

– Forskningsstudien är en milstolpe och en bekräftelse att LifePod och distansmonitorering visar klinisk evidens för hjärtpatienter och har medicinsk inverkan på en sådan viktig faktor som blodtryck. Det lägger grunden för nya möjligheter för trygg vård i hemmet av patienter som är i behov av kontinuerlig uppföljning, kommenterar Titti Lundgren, VD för Cross Technology Solutions som utvecklar eHälsoplattformen LifePod.

För mer information kontakta:
Margrét Leósdóttir, Överläkare kardiologi Skånes Universitetssjukhus, 0732 56 15 36, margret.leosdottir@med.lu.se
Titti Lundgren, VD, Cross Technology Solutions, 0708 35 33 28 titti.lundgren@cross-solutions.com

Länk till forskningsstudien i Journal of Medical Internet Research:
https://www.jmir.org/2022/3/e25224/

Om Cross Technology Solutions AB
Cross är ett svenskt medicintekniskt innovationsbolag som utvecklar eHälso-plattformen LifePod för distansmonitorering av patienter med kroniska tillstånd, eller patienter i behov av långvarig eller kortvarig uppföljning oavsett diagnos. LifePod är ett beslutsstöd för primär- och specialistvården, som identifierar de mest behövande patienterna genom en unik och automatisk prioriteringsfunktion. Patienten har tillgång till en individanpassad applikation för egenvård och rapportering av värden till vårdgivaren. LifePod är den bredaste plattformen för distansmonitorering på marknaden med ett stort antal diagnoser inom bl.a. kardiovaskulära sjukdomar, njursjukdomar och postkirurgisk uppföljning.

Boka demo