LifePod. Hjärta.

Hjärt- och kärlsjukdomar är klassade som folksjukdom. I Sverige drabbas varje år omkring två miljoner människor. Det är den vanligaste dödsorsaken både i Sverige och i resten av världen. Genom ändrade levnadsvanor kan en stor del av hjärt- och kärlsjukdomar minskas och undvikas. Fysisk aktivitet, att undvika tobaksrökning och att välja hälsosamma kostvanor har väldigt positiv effekt på hjärt- och kärlhälsan.   LifePod är ett aktivt stöd vid rehabilitering och sekundärprevention vid hjärtinfarkt och andra kardiovaskulära sjukdomar. Patienterna får mer kunskap om sin hälsa, känner sig tryggare och sedda, får ökad medvetenhet om sitt sjukdomstillstånd och utvecklar ett större egenansvar.    
LifePod. Klinisk studie.
LifePod testades kliniskt i en randomiserad studie med 150 patienter på tre hjärtrehabiliteringskliniker i Sverige. I forskningsstudien jämfördes två grupper hjärtinfarktpatienter gällande följsamheten till livsstilsråd och riskfaktorutfall. Den ena gruppen erhöll sedvanlig vård efter hjärtinfarkt, den andra gruppen fick dessutom tillgång till LifePod. I interventionsgruppen (gruppen som använde LifePod) erhöll patienterna en personlig profil med individuella rekommendationer och gränsvärden i patientapplikationen. Patienten rapporterade regelbundet olika mätvärden som till exempel blodtryck, vikt, fysisk aktivitet och även en skattning av sitt mående. Patienterna fick också möjlighet att på distans kommunicera med personalen på hjärtmottagningen.
Kontinuerlig dialog.
Patienternas inrapporterade värden presenteras för vårdgivaren i ett lättöverskådligt beslutsgränssnitt. LifePod-plattformen ger vårdgivaren en prioriterad översikt över alla sina patienters medicinska status utifrån de rapporterade patientvärdena. Patientöversikten utgör ett stöd för vårdgivaren att hantera och prioritera ett stort antal patienter på kortare tid än vid sedvanliga vårdformer. Varje gång personalen på hjärtmottagningen tittade på en patients värden så skickades automatiskt en avisering till patienten. Patienterna uttryckte tydligt att det bidrog till en trygghetskänsla och det uppskattades. Genom att registrera uppgifter i LifePod ökade patienternas kunskap om den personliga hälsostatusen och effekterna av behandlingen.  
LifePod. Lägre blodtryck.
LifePod-gruppen visade signifikant lägre blodtrycksvärden och lyckades betydligt bättre med att hålla sig rökfria jämfört med gruppen som fick sedvanlig vård. Studier har visat att en minskning av blodtrycket om 10 mm/Hg leder till en 20 procentig minskning för framtida kardiovaskulära händelser. Resultaten offentliggjordes i en posterpresentation på Kardiovaskulära Vårmötet i Göteborg våren 2019. Hela studieupplägget finns publicerat på BMC Trials.
Röster från kliniken och patienten.
I filmen till höger berättar Margrét Leósdóttir, forskningsansvarig, hur man använde LifePod på hjärtmottagningen på Skånes universitetssjukhus (SUS) i Malmö. Med hjälp av LifePod-plattformen kan kliniken arbeta alltmer behovsanpassat och proaktivt.  
I filmen till vänster berättar Jan Lindberg, patient, om LifePod vid rehabilitering efter en kadriovaskulär händelse. LifePod har hjälpt honom att få bättre kontroll över olika riskfaktorer såsom fysisk aktivitet, kostvanor, blodtryck och vikt.  
CE-märkt medicinteknisk produkt.
LifePod är en CE-märkt medicinteknisk produkt som tillåter att kombinera olika hälsotillstånd i samma gränssnitt och erbjuder individualiserad vård för multi- och kroniskt sjuka patienter. E-Hälsolösningen LifePod är skalbar och anpassningsbar till många olika sjukdomstillstånd – diabetes, KOL, kardiovaskulära sjukdomar som hjärtsvikt och hjärtinfarkt är några exempel.

LifePod. Evolving healthcare, everywhere.

Boka demo