Digital teknik kan förändra vården i grunden

McKinsey&Company har i dagarna publicerat en rapport på svenska med titeln ”Värdet av digital teknik i den svenska vården”.

Rapporten framställer glasklart de enorma möjligheterna som digital teknik kan innebära för svensk hälso- och sjukvård. Digitaliseringen har potentialen att skapa värden kring prevention, högre kvalitet av vårdinsatser, ökad tillgänglighet till vården för alla, förbättrad arbetsmiljö för sjukvårdspersonal och inte minst större patientinflytande och -engagemang.

”Sedan millennieskiftet har kostnaden för den svenska hälso- och sjukvården ökat med i snitt 4,2 procent per år – 0,9 procentenheter mer än BNP. Det är osannolikt att samhället mäktar med kostnadsökningar på den nivån […]. ”

Däremot kan digitaliseringen medföra en bruttobesparing på 25 procent jämfört med om inga satsningar på eHälsa görs och vården bedrivs som idag.

14 nyckelområden
McKinsey&Company har identifierat 14 nyckelområden där digitaliseringen skulle kunna ändra hälso- och sjukvården på ett mycket fördelaktigt sätt. Områdena syftar på tekniker för uppkoppling, automatisering och avancerad dataanalys.

LifePod verkar inom åtta av dem
LifePod-plattformen, utvecklad av Cross Technology Solutions, är en eHälsolösning som verkar inom åtta av de 14 identifierade områdena.

Ökat patientinflytande
LifePod är en öppen API-plattform där man kan koppla på i princip valfri sensorteknik. Den används idag för att övervaka KOL- och hjärtpatienter på distans, den är beslutsstöd åt vårdgivaren då den levererar en medicinsk översikt över en patientpopulation. De mest behövande patienterna flaggas upp på en tydlig prioriteringslista utifrån samlad medicinsk data (manuell inmatning och sensordata). Den hanterar medicinering och dosberäkning och ger patienten ett konkret verktyg och coachning för att få kontroll över sin hälsa.

 

 

Text: Cathrin Jung, VD- och marknadsassistent, cathrin.jung@cross-solutions.com
Källa: McKinsey&Company: Värdet av digital teknik i den svenska vården. Juni 2016