Forskning

Här samlar vi den kliniska evidensen om distansmonitorering med det digitala verktyget LifePod. LifePod har granskats och analyserats i kliniska studier, i forskningsprojekt och i hälsoekonomiska analyser. Här är resultaten.

Effect of a Lifestyle-Focused Web-Based Application on Risk Factor Management in Patients Who Have Had a Myocardial Infarction: Randomized Controlled Trial.  

Forskningsansvarig: Margret Leosdottir, överläkare kardiologi, Skånes universitetssjukhus (SUS). 2022.

lägre risk för hjärtinfarkt och stroke

Rekommendation att använda digital uppföljning efter hjärtinfarkt då studien visar flera positiva effekter gällande hantering av riskfaktorer såsom blodtryck, kost, rökning och fysisk aktivitet. LifePod-patienter sänkte sitt blodtryck med 11,3 mmHg, vilket kan motsvara 20% lägre risk för framtida kardiovaskulära händelser som hjärtinfarkt och stroke.

Studien är publicerad i Journal of Medical Research (JMIR), 2022:
https://www.jmir.org/2022/3/e25224/

Mellan Podd och Patient – hur ändras vården när den blir digital? Syftet är att öka kunskapen om 1) hur digital vård påverkar vårdpersonalens arbetssätt och arbetsmiljö jämfört med ”traditionell” vård 2) om och i så fall hur personalen integrerar de digitala systemen i sitt sätt att arbeta.

Forskningsansvarig: Gudbjörg Erlingsdóttir, universitetslektor och docent i arbetsmiljöteknik vid Lunds universitet. 2021.

”Om jag går in och tittar på deras uppgifter och sedan ringer dem, kan jag förhindra en inläggning eller ett besök på akutmottagningen”
Sjuksköterska

Fördelarna för vårdpersonalen som använder LifePod för att följa patienter med hjärtsvikt och KOL:

 • Färre inläggningar och akuta besök.
 • Sjuksköterskorna kan övervaka många patienter samtidigt.
 • Patienterna har möjlighet att rapportera sina värden i realtid.
 • Med färgkodning blir det tydligt vilka patienter som behöver en åtgärd.
 • Värdena sammanställs överskådligt i grafer eller kurvor, över tid.
 • Patienterna kan få bättre vård.

Studien i sin helhet finns som pdf. Vänligen begär via mejl!
Och publicerat i delar i följande artikel:
https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/20552076221116782

Mellan Podd och Patient – hur ändras vården när den blir digital?
3) Jämföra kostnadseffektiviteten mellan de två arbetssätten.

Björn Ekman, docent i hälsoekonomi, Institutionen för kliniska vetenskaper, Lunds universitet. 2021.

mindre resurskrävande än den traditionella vården

LifePod är ca. 35% mindre resurskrävande än den traditionella vården i det aktuella fallet. Kostnadsfördelar finns både på vårdgivarsidan och på patientsidan. 

Studien finns som pdf. Vänligen begär via mejl

Kostnadsanalys av LifePod vid rehabilitering av patienter efter hjärtinfarkt.

Forskningsansvarig: Björn Ekman, docent i hälsoekonomi, Institutionen för kliniska vetenskaper, Lunds universitet. 2019.

direkt samhällsekonomisk besparing

I ett samhällsekonomiskt perspektiv, för rehabiliteringsvård efter hjärtinfarkt, blir de totala kostnadsbesparingarna ca 56 MSEK per år. När LifePod ersätter delar av den normala vården uppnås en direkt samhällsekonomisk besparing om 22%. På kliniksidan uppstår en direkt besparing om drygt 4% utan att man har ändrat på någonting. För patienten innebär LifePod en besparing på 31%. 

Studien finns som pdf. Vänligen begär via mejl!

  Implementering av lösning för vård av kroniskt sjuka i hemmet, KOL-projektet.

  Forskningsansvarig: Per-Olof Sjöberg, affärs-och innovationsområdeschef, RISE. 2017.

  lägre risk för återinläggning vid KOL

  • Effektanalysen visade att flera fall av exacerbationer hos KOL-patienter och akut-besök kunde undvikas genom tidiga medicinska insatser.
  • 50 virtuella ronder genomfördes och under dessa gjordes 79 medicinska åtgärder.
  • För ca. 60% av patienterna bedömde läkarna att man kunde sätta in åtgärder som minskade risken för återinläggning.
  • För ca. 37% av patienterna bedömdes att åtgärderna hävde en begynnande exacerbation.

  Läs mer om KOL-projektet på RISE hemsida.

  E-hälsolösning som främjar teambaserad hemsjukvård för de mest sjuka.

  Forskningsansvarig: Dag Norén. MBA, MA Political Science. 2016.

  frigjord arbetstid för vårdpersonal

  • Ökad vårdkvalitet och trygghet för patienter.
  • Ökad följsamhet till rekommendationer.
  • Samlad data minskar behov av tidsödande sökning i journaler.
  • Minska administrativ tid med 25–50% för närsjukvårdsteamet. Frigjorda resurser ger mer tid till patient. 
  • Potential för närsjukvårdsteamet att ta emot 20–40% fler patienter. 
  • Minskad stress för personal och ökad fokus på patienter. 
  • Mer effektiva patientmöten.

  Studien finns som pdf.
  Vänligen begär via mejl!

  LifePod. Evolving healthcare, everywhere.

  Boka demo