LifePod. Vårdgivare.

Är det möjligt att öka vårdkvaliteten för multisjuka och personer med kronisk sjukdom och samtidigt frigöra resurser? Om svaret är nej – låt oss presentera LifePod!

LifePod är en helhetslösning vad gäller behovsstyrd och värdeskapande vård som ger dig som vårdgivare automatiserad patientprioritering, patientspecifik insikt och beslutsstöd.

LifePod. Utmaningen.

All vård, förutom akutvård, sköts på samma sätt som för hundra år sedan – genom att boka tid i en kalender.
Det är kalenderbokningen som avgör när du träffar din vårdgivare, inte dina behov.

 

Frigör arbetstid.

En fallstudie, utförd på Hälsostaden i Ängelholm *, visar att ca 75% av en sjuksköterskas arbetstid går till sekreterarliknande arbetsuppgifter för att leta rätt på information.

LifePod används för att överblicka hälsotillstånd hos patienter och prioritera dem som har störst behov. Den samlade patientöversikten som eHälsolösningen LifePod levererar, frigör arbetstid för vårdpersonalen och gör det möjligt att ta emot 20–40% fler patienter.

* Dag Norén, Implement Consulting Group, Business Case Digitala Styrkort, e-hälsolösning som främjar teambaserad hemsjukvård för de mest sjuka, Hälsostaden Ängelholm, 2016.
Behovsstyrd vård.
LifePod är en unik produkt inom hälsomonitorering och aktivt beslutsstöd som möjliggör prioritering av kroniskt sjuka patienter efter vårdbehov. LifePod ger vårdgivaren möjlighet att i realtid överblicka större patientgrupper och prioritera de patienter som har störst behov. Det är transformationen från det gamla kalenderbaserade system till behovs- och individanpassad vård på distans.
CE-märkt medicinteknisk produkt.
LifePod är en CE-märkt medicinteknisk produkt som tillåter att kombinera olika hälsotillstånd i samma gränssnitt och erbjuder därmed individualiserad vård för multi- och kroniskt sjuka patienter. E-Hälsolösningen LifePod är skalbar och anpassningsbar till många olika sjukdomstillstånd – diabetes, KOL, kardiovaskulära sjukdomar som hjärtsvikt och hjärtinfarkt är några exempel.
Digitalisering effektiviserar.

Digitalisering är ett viktigt verktyg för effektivisering av vården. Distansmonitorering av patienter med kronisk sjukdom genom digitala verktyg som LifePod minskar akuta sjukhusinläggningar och frigör arbetstid och resurser. 

Om arbetet inom vården fortsätter som idag kommer vare sig finansieringen, vårdplatserna, personalen eller andra resurser att vara tillräckliga. Det talar för att vården, som andra branscher, kommer att ta de stora stegen mot mer digitalisering det närmste decenniet. *

* Roger Molin, Hälso- och sjukvården år 2035, SKL (Sveriges Kommuner och Landsting), april 2016
Fokus på de mest behövande.

Distansmonitorering med evidensbaserade digitala verktyg skapar betydande besparingsmöjligheter, avlastar vårdpersonalen och ger patienter ökad trygghet.

Integration mot andra system.
E-Hälsoplattformen LifePod använder intelligenta algoritmer för att automatiskt identifiera de patienter som har störst behov av vård.

LifePods styrka ligger i dess oberoende av annan hårdvara och möjligheten att integrera produkten i vårdgivarens befintliga system. LifePod är en framtidssäkrad plattform i den bemärkelsen att förutsättning finns för integrering av multipla sensorer och andra datakällor (så som journalsystem etc.) oberoende av tillverkare.

 

Användarvänligt, snyggt och lätthanterligt.
LifePod möjliggör vård på distans genom enkel, användarvänlig och pedagogisk design. Vi fokuserar på en användarupplevelse som gör det lätt för dig att överblicka patientdatan för en större patientgrupp.

 

Trender.
LifePod är vårdgivarens självklara verktyg för att i realtid överblicka större patientgrupper och prioritera de patienter som har störst behov. Du kan lätt ta reda på hur en patient mår och se om patienten överskrider sina personliga gränser. LifePod hjälper dig att följa patientens trender för att vidta proaktiva insatser innan ett akut tillstånd utvecklas.
Patientkommunikation.
Det är lätt att kommunicera via LifePods patientmodul. Du kan skicka meddelanden till en patient, en patientgrupp eller en hel klinik.
Så funkar det.

Läs mer om transformationen från kalenderbaserad till individ- och behovsstyrd vård.

Det säger vårdgivaren om LifePod:
Margrét Leósdóttir

Margrét Leósdóttir

överläkare, PhD, Kranskärlsektionen, Skånes Universitetssjukhus (SUS)

”EHälsolösningar har potential att spara pengar och samtidigt förändra vården från ett stelt system till ett allt mer flexibelt och personcentrerat. Jag är övertygad om att eHälsolösningar kan förbättra sättet hur vi bedriver sjukhusvård och göra oss mer effektiva.”

LifePod. Evolving healthcare, everywhere.

Boka demo