LifePod. Så funkar det.

Vi blir allt fler och allt äldre, kostnader för hälso- och sjukvården ökar varje år och samtidigt vill vi ha bättre och mer personcentrerad vård för fler för samma pengar. Hur ska dilemmat lösas? Lösningen är digitaliseringen och införandet av e-hälsoplattformen LifePod. Mjukvaruprodukten LifePod identifierar och prioriterar automatiskt de patienter som har störst behov. LifePod möjliggör rätt vård vid rätt tid till rätt patient, det innebär att vårdgivaren kan vårda fler med samma resurser. Med LifePod finns potential att ta emot 20–40% fler patienter med samma resurser.
LifePod. Från kalender- till behovsstyrd vård.

LifePod underlättar för vården – från kalenderstyrd vård till behovs- och individanpassad vård. Det är inte kalenderbokningen som styr när och hur du träffar din vårdgivare utan det är din personliga hälsostatus som avgör det. LifePod är en intelligent lösning som värderar informationen som har matats in, både manuellt och via sensorer, med hjälp av algoritmer. Algoritmerna flaggar upp patienternas behov av vård, de som är i störst behov av vård står högst upp i patientöversikten. LifePod är ett beslutsstödsystem för vårdgivaren. Vårdpersonalen erhåller en samlad och prioriterad översikt över sina patienters hälsostatus. Det frigör arbetstid för vårdpersonalen och minskar tidsödande sökningar i journaler. Samtidigt minskar det stress för vårdpersonalen medan arbetsglädjen och fokus på patienterna ökar.

Användardriven utveckling.
LifePod utvecklas i nära samarbete med patienter och vårdgivare. Användardriven utveckling är en nyckel i vårt arbetssätt. Tekniken är medlet inte målet i processen att skapa morgondagens hälso- och sjukvård. LifePod ger vårdgivaren ojämförliga möjligheter att hantera stora patientgrupper på distans av till exempel personer med kardiovaskulära sjukdomar, diabetes eller KOL. LifePod gör att vårdgivaren alltid vet vilka patienter som behöver vård först. Systemet identifierar och graderar automatiskt patienternas medicinska prioritet.

Olika grupper av slutanvändare har testat och utvärderat systemet. Feedback och input av dessa grupper har lett till förbättrad användarvänlighet och funktionalitet.

Bättre samverkan inom vårdkedjan.

Vårdpersonal fattar medicinska beslut varje dag. Besluten måste våra korrekta och väl grundade utifrån den samlade datan om en patients hälsostatus. LifePod samlar relevant patientdata och levererar automatiskt en prioriterad översikt över patienternas medicinska tillstånd. Det ökar kunskap och kontroll över patienternas tillstånd och möjliggör proaktiva insatser, alltså rätt vård vid rätt tid.
Samtidigt ger den samlade och prioriterade översikten över en patients hälsostatus bättre förutsättningar för kvalificerade patientmöten. LifePod förbättrar också samverkan inom vårdkedjan då det finns lättillgänglig information om patienternas hälsodata för vårdkedjans alla parter.

 

Fördelar.

Molnbaserad skalbar lösning:

Hanterar multipla sjukdomstillstånd i ett gränssnitt.

Teknisk och juridisk arkitektur. Inbyggd säkerhet, följer erforderliga regelverk.

CE-märkning Medical Device class IIa.

 

Ecosystem arkitektur för:

Tillämpningar för olika sjukdomstillstånd

Öppna APIer – kompatibel mot andra system och sensorteknik

Integration och interaktion med externa system, till exempel journalsystem, remisser, recept, etc.

Multispråk – patienter kan arbeta på sitt språk.

Webb-applikation – fungerar på dator, surfplatta och mobil så länge det finns internet.

Dataanalys. Ökad nytta för användaren och samhället.

Egenmonitorering bygger på överföring av hälsodata mellan patient och vårdgivare. Det genereras mer och mer hälsodata men den måste också tas om hand och analyseras. Massor av ostrukturerad data har inget värde i sig, det är dataanalysen som vaskar fram insikterna som ligger till grund för vidare slutsatser.

Det mest grundläggande är den beskrivande analysen som berättar vad som har hänt och varför det har hänt. Från detta följer den prediktiva analysen där man försöker förutsäga vad som kommer att hända i framtiden. Utifrån detta kan man sedan ge förslag på åtgärder innan händelsen inträffat eller innan den blivit allvarlig.

För varje steg man tar till en mer komplex analys så ökar värdet av datan samt nyttan för användaren. Dessa analyser kan göras med hjälp av t.ex. maskininlärning och artificiell intelligens (AI).
Om man kan förutse försämringar i hälsan och föreslå åtgärder innan de gått långt så är det till nytta för hela samhället i och med minskade kostnader för t.ex. sjukhusvård.

LifePod fungerar idag som beslutsstödsystem som automatiskt strukturerar hälsodata för vårdgivaren. Detta underlättar arbetet med att följa stora patientgrupper på distans och att ta rätt beslut för rätt patient i rätt tid.
I ett nästa steg kommer LifePod kunna generera rekommenderade individuella åtgärder till patienterna utifrån rapporterad hälsodata.

LifePod. Evolving healthcare, everywhere.

Boka demo