Svensk hälso- och sjukvård står inför extrema utmaningar. Folkhälsomyndigheten har stramat åt smittskyddsåtgärder rejält och vi vet ändå inte om sjukvårdens kapacitet kommer att räcka för att tillgodose behoven.

Ett av problemen i korthet är att skydda de mest sårbara patienterna. De patienter som löper störst risk att drabbas hårdast av covid-19 behöver skyddas och man behöver säkerställa att de har tillgång till vård. Evidensbaserade, befintliga ehälso-lösningar för distansmonitorering spelar en avgörande roll för att öka upp vårdens kapacitet snabbt och effektivt.

” […] det kan finnas anledning att dessutom se på vilka möjligheter som finns att på relativt kort tid skala upp det befintliga utbudet av digital vård där det kan anses lämpligt och förenligt med god evidens”, skriver Björn Ekman, docent i hälsoekonomi vid Lunds universitet i en debattartikel i Dagens Medicin med flera andra forskare inom området digital vård.

E-hälsoplattformen LifePod är en medicinteknisk produkt, klinisk testad i en randomiserad multicenterstudie på SUS i Malmö och Lund och Norrlands sjukhus i Umeå och de hälsoekonomiska effekterna har analyserats av Björn Ekman, docent i hälsoekonomi vid Lunds universitet.
Utifrån de kliniska resultaten har Björn Ekman utfört en hälsoekonomisk analys gällande användning av LifePod vid sekundärprevention av hjärtinfarktpatienter. Enligt hans analys bedöms LifePod som en kostnadseffektiv innovation, samhällsekonomiskt såväl ur ett hälso- och sjukvårdsperspektiv.

Läs: Björn Ekman 2019:Hälsoekonomisk analys LifePod av Björn Ekman (PDF-fil).

Läs: LifePod-studien, forskningsansvarig Margrét Leosdottir (webblänk).

Länk till debattartikeln i Dagens Medicin ”Skala upp den befintliga digitala vården i Sverige”