SKR (Sveriges Kommuner och Regioner) publicerade sin nya rapport Digitalisering i välfärden.
Rapporten belyser tydligt de påfrestningar dagens samhälle möter idag – vi har blivit allt fler och andelen äldre har ökat. Våra förväntningar att möta en smartare och mer tillgänglig vård har också ökat. Dessutom kommer det, pga de demografiska förändringarna, inte finnas tillräckligt med arbetskraft för att leva upp till behoven. Ovanpå den här problembilden kommer dessutom ett ansträngt ekonomiskt läge i många kommuner och regioner.
”Digitalisering – att förändra strukturer, beteenden och arbetssätt med stöd av digital teknik – har stor potential att möta flera av välfärdens utmaning”,
skriver författarna till rapporten Digitalisering i välfärden.
Positiv inställning till digitalisering
SKR’s rapport bygger på undersökningar där man har frågat medarbetare och studenter inom välfärden om deras syn på digitaliseringen på arbetsplatsen och i samhället. Majoriteten av de yrkesverksamma är positiva till ökad digitalisering på arbetsplatsen.
Läkare är den yrkesgruppen som är mest positivt inställda till att använda digitala verktyg – allt från programvaror, mobilappar, videolänkar eller andra kommunikationssystem för både sjukvårdspersonal och patienter. Samtidigt visar undersökningen att enbart hälften av de tillfrågade läkare tycker att införandet av digitala verktyg har fungerat bra.
Utbildningssystemet hänger inte med
Utbildningsväsendet hänger inte med i den snabba utvecklingen. Endast 16 procent av studenterna upplever att deras utbildning förbereder dem för att använda digitala verktyg i arbetet
”Staten har ett stort ansvar för att utveckla utbildningarna så att de förbereder studenter för ett arbetsliv i vården, skolan och omsorgen. Utbildningssystemet måste självfallet möta arbetslivets behov, både för den grundläggande utbildningen och för kompetensutveckling under yrkeslivet”,
säger Agneta Jöhnk, chef avdelningen för arbetsgivarpolitik, Sveriges Kommuner och Regioner (SKR).
Fakta från rapporten
8 av 10 läkare är positiva till ökad digitaliseringen på arbetsplatsen. Samtidigt svarar endast 1 av 10 läkarstudenter att deras utbildning förbereder dem för att använda digitala verktyg på sin framtida arbetsplats
Text: Cross Solutions,
cathrin.jung@cross-solutions.com
Foto: Unsplash